Category - סלון

אפשר לכנות את הסלון כחדר "הכי פופולרי" בבית – כאן כל החיים העסקילים נמשכים, נדונים כאן בעיותםוו, הות משרד ב.
אני גם יודע את הסלון במו ידינו.